ACM โบรกเกอร์ - ครบทุกเรื่องประกันภัย 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัท เอซีเอ็ม โบรกเกอร์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านที่เข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆจากเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.acmbroker.com นั้น ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขในการใช้งาน และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขของบริษัท โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดนี้ด้วย หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด บริษัทต้องขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทันที
2. การทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
2.1 เว็บไซต์ของบริษัทมีขึ้นเพื่อให้บริการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีหลากหลาย ที่เสนอขายต่อลูกค้าในประเทศไทย โดยบริษัทมีการทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัย นายหน้า/ตัวแทนประกันภัย และ/หรือตัวกลางประกันภัยอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใด” หรือ “ผู้รับประกันภัย”) ในประเทศไทยซึ่งจัดหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ราคา และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของพวกเขาให้แก่บริษัทเพื่อที่จะดำเนินการเปรียบเทียบราคา
2.2 บริษัทอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบราคาของผู้รับประกันภัยทุกรายที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยเพราะมีบริษัทประกันภัยหรือตัวกลางประกันที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับบริษัท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถที่จะรวบรวมบริษัทเหล่านั้นไว้ในการเปรียบเทียบราคาของบริษัทได้ ท่านจะไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2.3 ในกรณีที่ท่านสนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัย และท่านได้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่บริษัทได้กำหนดไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว เว็บไซต์จะทำการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกันที่ท่านเลือก เว็บไซต์ของบริษัทจะแสดงรายชื่อผู้รับประกันภัยที่เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามที่ท่านเลือกซึ่งมีราคาของผลิตภัณฑ์ และหากท่านประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย เว็บไซต์จะมีปุ่มให้คลิก “สั่งซื้อ” สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จัดแสดงไว้ หากท่านเลือกที่จะคลิกปุ่ม “สั่งซื้อ” ของผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง ท่านก็จะเข้าสู่การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหลังจากบันทึกเสร็จท่านสามารถทำการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามวิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
3. สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
3.1 ท่านจะใช้เว็บไซต์ของบริษัทในนามบุคคล มิใช้ในเชิงพาณิชย์ ด้วยความสุจริต ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
3.2 หากท่านสร้างบัญชีขึ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือหากท่านยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยประการอื่น หรือข้อมูลอื่นๆให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
3.3 ท่านต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่าน (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) โดยท่านจะไม่แบ่งปันรายละเอียดของบัญชีของท่านให้กับบุคคลอื่น
3.4 ท่านจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือ หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัทหรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย
3.5 ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆที่แทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัท หรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท
4. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทมานั้นจะนำมาใช้บนข้อตกลงการใช้งานนี้ด้วย
5. ข้อมูลของบริษัท
5.1 บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวง ซึ่งรวมถึงรูปภาพทั้งหมดของบริษัท ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทมีข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
5.2 ท่านที่ใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น ท่านจะไม่ใช้ ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ทำไฮเปอร์ลิ้งค์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพ แพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นแต่ท่านได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
6. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ท่านควรทราบ
6.1 หากบริษัทยังไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ จะไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิดังกล่าวในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ
6.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาใช้บังคับไม่ได้ หรือด้วยประการอื่นใด จะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยังคงมีผลสมบูรณ์
6.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นความตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัท และจะแทนที่สัญญาทั้งหมดก่อนหน้าไม่ในทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือการใช้บริการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
7. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทขึ้น บริษัทและคู่กรณีทุกฝ่ายต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับในประเทศไทยเท่านั้น
8. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข และงานใช้งานเวปไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท และหากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทันที

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
เป็นการกำหนดวิธีการที่บริษัทจะจัดเก็บ ข้อมูล นำมาใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว โดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีนโยบายที่จะทำให้ท่านที่กำลังค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าถึงโดยง่ายและสามารถเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อระบุตัวบุคคล บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด จะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับ บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมไว้ มีดังต่อไปนี้ เช่น
- ชื่อ
- ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน/จัดส่งกรมธรรม์)
- อีเมล
- เบอร์โทรศัพท์บ้าน, เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
- วันเกิด
- เพศ
2. การยอมรับนโยบาย
การที่ท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทถือเป็นความสมัครใจและยอมรับนโยบายของบริษัทบริษัทสามารถจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้
3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิ ควบคุม จัดการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้เพื่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สอบถามบริษัทเกี่ยวกับวิธีที่มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตลอดจนท่านมีสิทธิที่จะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทันสมัย หรือแก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยการติดต่อกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท

นโยบายความคุ้มครองข้อมูล

1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล
เว็บไซต์ www.acmbroker.com ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยตามสมควรในการจัดเก็บและการเปิดเผยหรือการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ได้รับอนุญาต
2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทไม่มีนโยบายขาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ กรณีจำเป็นอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับตัวแทนในเครือบริษัทเรา หรือผู้ให้บริการบางรายที่ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทหรือที่บริษัทใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งบริษัทจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเพียงเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น
3. ข้อมูลผู้ซื้อได้รับการปกป้อง
ท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.acmbroker.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบาว์เซอร์ของท่านโดนอัตโนมัติ จะมีข้อมูลวันเวลาที่ท่านเยี่ยมชม รวมไปถึงสถิติอื่นๆข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อพัฒนาเว็บไซต์และบริการของเราต่อไป

นโยบายการคืนเงิน

การยกเลิกประกันภัย จะได้รับค่าเบี้ยคืนดังนี้
1. กรณีผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์
1.1 กรณีแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ในวันเดียวกับที่ซื้อและแจ้งให้บริษัทฯทราบไม่เกิน 17.00 น. เมื่อบริษัทฯได้รับเอกสารพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการประสานงานกับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตให้ปรับยอดคืนเครดิตให้กับท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และธนาคารที่ท่านใช้บริการ
1.2 กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์ยังไม่เริ่มคุ้มครอง ท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
1.3 กรณีแจ้งยกเลิกโดยที่กรมธรรม์เริ่มความคุ้มครองแล้ว บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ใช้บังคับ แล้วคืนเบี้ยประกันภัยตามสัดส่วนให้ตรงตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยท่านจะได้รับการคืนเบี้ยประกันภัยภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
2. การติดต่อ
ท่านสามารถแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อผ่านเวปไซต์ www.acmbroker.com ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-512-5688-9 (ในเวลาทำการ) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารดังนี้ต่อไปนี้ (เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดในการส่งเอกสารให้กับท่านได้รับทราบ)
2.1 บันทึกการขอยกเลิกกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลอันสมควรจากผู้เอาประกัน
2.2 สำเนาอีเมลยืนยันการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ซื้อผ่านเวปไซต์ www.acmbroker.com พร้อม หมายเลขอ้างอิงการซื้อกรมธรรม์
2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย